ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,4,5