กิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน  แถลงนโยบายต่อสภาฯ  ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน

เรียกประชุมสภาครั้งแรก#เพื่อคัดเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายพัสกร จันทร์เทศ เป็นประธานสภาฯ และนายวิเศษ ผองแก้ว เป็นรองประธานสภาฯ

เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2564  #เทศบาลตำบลหนองหิน  เรียกประชุมสภาครั้งแรก#เพื่อคัดเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหิน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายพัสกร  จันทร์เทศ  เป็นประธานสภาฯ และนายวิเศษ  ผองแก้ว  เป็นรองประธานสภาฯ

ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดประชุมประชาคมพร้อมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลหนองหินได้จัดประชุมประชาคมพร้อมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหินฯ