ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์
“หนองหินเมืองน่าอยู่ มีหมู่ไม้เขียวขจี ผู้คนดีมีวัฒนธรรม ก้าวนำด้านการศึกษาและกีฬา ทุกชีวิตมีสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1. พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างเพียงพอ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  มุ่งเน้นคุณภาพงาน โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
3. ส่งเสริมและดำรงรักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ควบคู่กับความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและภาษา เพื่อเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชน  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด  ตลอดจนจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นเมืองน่าอยู่
7. มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพและรายได้   ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ  คนในท้องถิ่น
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  ครอบครัว   ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  ประชาชนในท้องถิ่นมีความปรองดองสมานฉันท์  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน (พ.ศ.2561 – 2564)

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  3  
การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  7  
การพัฒนาเศรษฐกิจ  อาชีพ  และรายได้