ประวัติ

ประวัติการก่อตั้งเทศบาล

     เทศบาลตำบลหนองหิน   ตั้งอยู่ในเขตกิ่งอำเภอหนองหิน   จังหวัดเลย  ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2528   โดยเปลี่ยนจากสุขาภิบาลหนองหิน  เป็นเทศบาลตำบลหนองหิน   เมื่อวันที่   25   พฤษภาคม  2542    เป็นเทศบาลขนาดเล็ก    มีนายคำพันธ์    ครุนันท์   เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก  (3   เดือน)    มี    นายศุภชัย   คำตุ่น  เป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหินคนที่  2      ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองหินมี  นายพิชัย  กิตติพันธ์วรกุล    เป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน   มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน     4  หมู่บ้าน   บนเนื้อที่   7.63   ตารางกิโลเมตร   หรือพื้นที่   4,769   ไร่   ได้แก่   หมู่ที่   1  บ้านหนองหิน   หมู่ที่   2   บ้านภูหินกอง   หมู่ที่   4  บ้านฟากนา   หมู่ที่  5  บ้านน้ำใส

อาณาเขตติดต่อ  

  • ทิศเหนือ   หลักเขตที่  1  ตั้งอยู่ลำห้วยเดื่อฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตรงตั้งฉากกับเส้นผ่านศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  ตอน  ชุมแพ-เลย ตรงกิโลเมตรที่  307.600 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทาง  900  เมตร  จากหลักเขตที่  1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201  ตรงกิโลเมตร  307.250  หลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  ตามแนวเส้นฉากไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทาง 1,000 เมตร
  • ทิศใต้  หลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข 201  ชุมแพ-เลย ตามแนวตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งอยู่ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201  ตามแนวเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทาง  1,000 เมตร
  • ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201  ชุมแพ-เลย  ระยะทาง 1,000  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนสายหนองหิน-บ้านเพิ่ม   ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งตรงจุดอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 กิโลเมตร 304.000 ไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทาง  1,000  เมตร
  • ทิศตะวันตก   จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งริมถนน  ร.พ.ช.  สาย หนองหิน-ผาหวาย  ฟากใต้ติดกับริมห้วยเดื่อฝั่งตะวันตก  จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นเรียบ   ริมห้วยเดื่อฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตที่  1