หน้าแรก

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน

189 หมู่ที่ 4 บ้านฟากนา ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190

แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th