คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


         คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น  ทั้งนี้การจัดการ      ข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

09/08/2018

803

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน