กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

แผนผังหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

นายสุระพัฒ ธุระพระ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ รก.ในตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ควบคุมคุม ตรวจสอบ กลั่นกรอง การปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขฯ


 

นางประภัสสรณ์ ผงสุข
นักวิชาการสุขภิบาลชำนาญการ
 
     
   
นางสิริกัญญา มหานาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
     

 

09/12/2016

1608

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน