ข่าว

2022-01-18 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2565


2022-01-17 ประชาสัมพันธ์เรื่องการงดให้บริการกองสาธารณสุข งานด้านการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ และงานทะเบียนพาณิชย์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหิน ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2022-01-10 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2021-12-23 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564
2021-11-25 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
2021-11-25 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
2021-10-12 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2021-08-17 กฏกระทรวง
2021-07-14 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2564
2021-07-13 จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 64
2021-07-08 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2021-06-21 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2021-05-11 ประกาศขอความร่วมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2021-05-11 ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย
2021-03-26 แผนการเงินประจำปี 2564
2021-01-15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
2020-11-02 ประกาศภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564
2020-08-25 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2020-08-14 ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2020-07-13 ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2020-06-23 จดหมายข่าว ฉบัที่ 1 - 5 ประจำปี 2563
2020-06-02 จดหมายข่าวรณรงค์ทำความสะอาด Big cleaning day
2020-06-02 จดหมายข่าวรณรงค์ไวรัสโควิด 19
2020-06-02 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 8 เม.ย. 63
2020-06-02 จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ค.63
2020-06-02 จดหมายข่าวทำบุญตักบาตรปีใหม่และวันเด็กฯ
2020-05-20 ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2020-05-20 ประกาศเลื่อนการจัดตลาดนัดวันพระเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019
2020-05-05 ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2020-03-30 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒
2020-03-23 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2020-03-23 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2020-03-23 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2020-02-24 ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ทต.หนองหิน
2020-01-31 แผนการเงินประจำปี 2563
2020-01-27 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหิน
2020-01-23 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ปี 63
2019-07-09 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
2019-04-17 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-11-29 การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2562
2018-11-29 การยื่นแบบแสดงรายการประเมินภาษีและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2562
2018-11-23 รายงานประเมินผลแผนป้องกันการทุจจริต 2561
2018-11-22 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
2018-10-30 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562
2018-08-11 ภารกิจหลัก อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
2018-08-09 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2018-08-02 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย #1
2018-08-02 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย #2
2018-08-02 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2018-05-01 คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
2018-04-18 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2018-04-10 ขอความร่วมมือไม่ให้ใช้พื้นที่เขตทางหลวงเป็นตลาดนัดจำหน่ายสินค้า (แขวงทางหลวง)
2018-04-10 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
2018-01-09 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี 2561
2017-11-21 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
2017-10-24 ประกาศราคากลางเอ้าอี้พลาสติก
2017-10-24 ประกาศราคากลางเต็นท์
2017-10-04 ประกาศงานการเงิน
2017-10-03 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
2017-09-29 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
2017-09-29 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
2017-09-29 เชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
2017-09-29 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
2017-03-31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปี 2560
2017-03-31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปี 2559
2017-03-31 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
2017-03-31 คู่มือสำหรับประชาชน การให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหิน
2017-01-10 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการประเมินภาษีและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2560
2017-01-09 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัส
2016-11-24 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
2016-11-09 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
2016-11-09 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
2016-11-09 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2559
2016-10-10 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560
2016-10-10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหินเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2560
2016-10-04 ประกาศเทศบัญญัติ ปี60
2016-03-17 คู่มือสำหรับประชาชน การให้บริการงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2016-03-17 คู่มือสำหรับประชาชน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลหนองหิน
2016-03-17 ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหนองหิน
2015-10-22 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2021-10-20 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปี 2565


2021-10-15 ประกาศแผนผฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
2021-10-15 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
2021-09-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 16 หน้าโรงพยาบาลหนองหิน
2021-09-15 รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 16 โรงพยาบาลหนองหิน ม.2
2021-09-09 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
2021-02-05 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2020-11-03 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประปี 2563
2020-10-19 แผนจัดซื้อจัดจ้างกองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน ปี 2564
2020-10-14 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
2020-10-14 แผนปฏิบัติการซื้อจ้างปี 2564
2020-09-25 ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2020-09-21 ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
2019-11-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 22 หมู่ 4
2019-10-21 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน
2019-10-21 แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-09-18 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 17
2019-09-12 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑณ์ชำรุด
2019-08-06 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาก่อสร้างถนนลงหินคลุก ซอยเทศบาล 14/3
2019-07-25 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-05-30 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 10,24
2019-05-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 10,24 หมู่ที่ 4 บ้านฟากนา ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
2019-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซ่อมสร้างถนน คสล.(บางตอน)ซอยเทศบาล 3
2019-05-13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. ซอยเทศบาล 10,24 หมู่ที่ 4 บ้านฟากนา ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
2019-04-19 รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการท่อระบายน้ำ คสล.มาตรฐานชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร
2019-04-05 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-03-22 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 14/2
2019-03-05 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 10/3
2019-02-05 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล
2019-01-04 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซ่อมสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล
2018-12-19 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซ่อมสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 10
2018-12-03 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาก่อสร้างถนนลูกรัง
2018-11-20 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-11-20 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-10-05 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-10-05 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-09-07 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เทคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยเทศบาล 16 หมู่ที่ 2
2018-08-30 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม บ้านหนองตากล้า ซอยเทศบาล 3 ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5
2018-08-30 ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม บ้านหนองตากล้า ซอยเทศบาล3 หมู่ที่ 1 และซอยเทศบาล17 หมู่ที่5
2018-08-30 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม บ้านหนองตากล้า ซอยเทศบาล 3 ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5
2018-08-27 ประกาศกำหนดราคากลางกล้องวงจรปิด
2018-08-24 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม บ้านหนองตากล้า ซอยเทศบาล3ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 1และหมู่ที่5
2018-08-09 ประกาศกำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม บ้านหนองตากล้า ซอยเทศบาล ๓ ซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕
2018-08-09 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม บ้านหนองตากล้า ซอยเทศบาล ๓ ซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕
2018-07-31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561
2018-04-04 ประกาศกำหนดราคากลางอาหารเสริม(นม)
2018-01-09 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 14/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
2018-01-09 ประกาศแบบ ปร. ถนน คสล. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 14/1 หมู่ที่ 4
2018-01-09 บันทึกกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 14/1 หมู่ที่ 4
2018-01-09 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 14/1 หมู่ที่ 4
2017-12-25 ประกาศราคากลาง ปปช.เครื่องถ่ายเอกสาร
2017-11-30 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
2017-11-24 ประกาศกำหนดราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4
2017-10-04 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2017-08-22 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง
2017-08-10 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1
2017-08-10 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่4
2016-11-09 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 16/3 หมู่ที่ 2
2016-10-10 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560
2016-10-04 ประกาศราคากลางจ้างเหมาสำนักปลัด
2016-10-04 ประกาศสอบราคากลางจ้างเหมากองคลัง
2016-10-04 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการคนงานช่วยงานกองประปา
2016-03-22 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
2015-12-04 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera
2015-11-11 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓)
2015-11-09 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๕
2015-10-22 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างชุดน้ำพุและไฟใต้น้ำ
2015-10-08 แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
2015-05-16 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558
2014-12-19 แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน